Zadávání dat

Kapitola popisuje zadávání, kontrolu a úpravy dat z provedeného šetření

Pro zadávání dat je třeba mít připraven elektronický Dotazník (soubor s extenzí *.ssd, případně *ssq.xml). Ten se otevře kliknutím na ikonu Otevřít soubor a pokliknutím na vybraný soubor, nebo kliknutím na vybraný soubor a kliknutím na tlačítko Otevřít. Pro snazší pochopení práce s dotazníkem budeme i nadále používat Dotazník s názvem Ukázka.ssd

Otevřený elektronický Dotazník po vložení dat od prvého respondenta

Otevřený elektronický Dotazník po vložení dat od prvého respondenta

V levé části Pracovní obrazovky se otevře Dotazník. Kliknutím na záložku Data editor je otevřena editační část dotazníku. Kliknutí na ikonu Nový dotazník způsobí, že na pravé horní straně Pracovní obrazovky se objeví Dotazník se všemi otázkami, očíslovanými tak, jak jste si zvolili.

V pravé dolní části Pracovní obrazovky se zobrazí všechny varianty odpovědí v právě otevřené otázce (označené v pravé horní části Pracovní obrazovky modrým kurzorem) a všechny parametry nastavené pro tuto otázku (počet možných odpovědí-zaškrtnutí, typ znaku odpovědi). Dotazník je v této chvíli připraven na vkládání dat.

Vkládání dat probíhá tak, že kodér začne psát do zvýrazněného políčka ve sloupci odpověď. Program sám přesune výběr na další otázku v okamžiku, kdy zadavatel zadá dostatek informace pro tuto činnost. Například je-li odpověď číslo v rozsahu 1-100 je zadání čísla 12 dostatečné, protože další cifra by již znamenala překročení tohoto rozsahu. Nebo obsahuje-li otázka 5 možnostía max. počet zaškrtnutí je 1, je ztisknuti nekteré z klaves 1-5 dostatečné zadání.

Speciální případ je zadání hodnoty znaku, který má více než 9 zaškrtnutí, stisknete-li zde např. 1, muže to být 1 nebo 10, pokud chcete zadat 1, stiskněte jako další klávesu jakykoliv nečíselný znak (např. mezeru nebo desetinnou tečku), pokud 10, dopište 0. Po zadání odpovědi program vyhodnotí podmínky pro přeskakování otázek definované při v editoru dotazníku a zvýrazní další odpověď. Pokud se jedná o poslední odpověď v dotazníku, je založen nový dotazník a označena první odpověď, kam lze ručně zadávat. Cílem této strategie je minimalizovat počet úderů zadavatele dat.

U odpovědí, kde program sám rozhodnout nedokáže, např. u typu text nebo u kombinovaných otázek nebo u otázek s větším počtem povolených zaškrtnutí, se po zadání prvního znaku zobrazí dialog. V tomto dialogu se možnost zaškrte opět stejným postupem jako při vkládání dat bez dialogu, tedy stiskem číselných kláves. Samozřejmě zde přibývá možnost použít myš. Dialog se ukončuje stiskem klávesy Enter, pro uložení změn nebo Escape pro ukončení bez uložení1).

Dialog pro vkládání dat

Dialog pro vkládání dat

Odpověď lze změnit v dialogu také tak, že kodér na zvýrazněném políčku stiskne Enter, v takovém případě může změnit starou nebo opravit novou odpověď, ale program uz nepřesouvá selekci na další vhodné políčko. Předpokládá, že kodér data opravuje a ne zadává.

Pokud kodér stiskne na zvýrazněném políčku Ctrl-Enter2), program vyhodnotí podmínky pro přeskakování otázek definované při v editoru dotazníku a zvýrazní další odpověď, jako v případě zadání nové odpovědi. Tato možnost je vhodná, popkud chce kodér potvrdit hodnotu automaticky zkopírovanou z předchozího dotazníku (pokud byla tato vlastnost u otázky nastavena v editoru dotazníku dotazníku).

Je-li při spuštěném Data editoru zadána do příslušného pole Otázky správná odpověd (tak, aby odpovídal typ znaku a zadaná hodnota byla ve stanoveném rozmezí), editor znak zapíše a kurzor se přesune na další Otázku.

Hlášení o chybě při vkládání dat

Hlášení o chybě při vkládání dat

Pokud zapsaná odpověď není v souladu s nastavenými parametry, editor na chybu upozorní chybovým hlášením a zvukovým znamením nebo nabídne tabulku možných odpovědí právě otevřené otázky. Kurzor v tomto případě nepřeskočí na další otázku a čeká na opravu, případně na vložení správného znaku. Teprve po vložení správného znaku (v určeném rozsahu) editor znak zapíše a odskočí na další pole.

 • Znaky, které nejsou respondentem či tazatelem do originálního (např. papírového) dotazníku zapsány, ač zapsány být měly (missingy), musí vkladatel přeskočit pomocí klávesy Šipka dolů.
 • Dobře sestavený Dotazník umožňuje vkladateli plně se věnovat vkládání dat – na chybné znaky upozorní program vizuálně a akusticky, přeskoky ve filtrovaných otázkách řeší automaticky a na místo znaku ve filtru zapíše text „skipped“ (přeskočeno), viz soubor Ukázka.ssd.
 • Na levé straně pracovní obrazovky se postupně zobrazují grafické symboly vyplněných dotazníků. Grafický symbol se skládá ze tří částí:
  • pořadové číslo dotazníku
  • pořadové číslo dotazníku, vytvořeného aktivním vkladatelem
  • zkratka aktivního vkladatele
 • Po vložení posledního z dat prvního dotazníku editor automaticky otevře formulář druhého dotazníku a kurzor přeskočí na jeho první otázku. Stejným způsobem jsou postupně zpracovány ostatní dotazníky. Každý vložený dotazník je ihned automaticky ukládán, nemůže proto dojít k ztrátě vložených dat.

V malých oknech jsou zobrazeny údaje o dotaznících

V malých oknech jsou zobrazeny údaje o dotaznících

 • Na pravé straně pracovní obrazovky nahoře jsou otevřena dvě malá okna:
  • Pořadí dotazníku má dvě čísla s lomítkem, číslo před lomítkem ukazuje pořadové číslo dotazníku, na němž je právě umístěn kurzor, druhé, za lomítkem, zobrazuje celkový počet dotazníků v souboru.
  • Číslo dotazníku ukazuje číslo dotazníku, na kterém je právě umístěn kurzor. V tomto okně se mohou čísla dotazníků opakovat. Stává se tak v případě, kdy jsou do jednoho souboru spojeny dva nebo více dílčích souborů, zpracovaných dvěma či více vkladateli. Je tomu tak proto, že dotazníky vložené do spojeného souboru si zachovávají svoje původní číslo, které je doplněno vždy jedinečným kódem vkladatele, přeneseným spolu se zpracovanými dotazníky. Toto číslo a kód vkladatele umožňuje v případě potřeby vždy dohledat originální dotazník a ověřit si data v něm.
 • Za pomoci grafického znázornění dotazníků je možno si kliknutím na číslo dotazníku tento otevřít, následně prohlížet a opravovat.
 • Dotazníky označené levým tlačítkem myši + klávesou Shift umožňují označení všech dotazníků v intervalu mezi dvěma krajními, při stisknutí levého tlačítka myši + klávesy Ctrl je možno označit a tak vybrat kterýkoliv dotazník.Takto označené dotazníky (zbarví se modře) je možné následně kopírovat na konec souboru za pomoci stisku ikony Kopíruj dotazníky, nebo smazat za pomoci stisku ikony Smaž. Vždy se tak ale stane až po stisku ikony Yes v informačním boxu.

Žádost o souhlas s kopírováním či smazáním označených dotazníků Žádost o souhlas s kopírováním či smazáním označených dotazníků

Žádost o souhlas s kopírováním či smazáním označených dotazníků

 • Čísla dotazníků se dají také vzestupně či sestupně řadit.

Ve vzestupně setříděných dotaznících je možno vyhledat konkrétní dotazník jednoduchým napsáním čísla hledaného dotazníku na numerické klávesnici. Kurzor se v tomto případě nastaví na hledaný dotazník.

Řazení a vyhledávání konkrétního dotazníku

Řazení a vyhledávání konkrétního dotazníku

 • Texty otázek, kterým při stanovení parametrů zapíšeme „počet zaškrtnutí min:„0“ max:“0“, se v Data editoru zobrazují v šedivém poli a kurzorem jsou automaticky přeskakovány. To má význam při složitějších strukturách dotazníku a pro optické oddělení jednotlivých obsahových částí dotazníku. Také to výrazně usnadňuje orientaci vkladatele v takovém dotazníku.

Výsledným produktem programu SASD je soubor s extenzí *.ssd, obsahující jak metadata (formát dotazníku), tak i vlastní data výzkumu.

Automaticky generovaná data

Sasd umí při zadávání automaticky generovat data. Typickým příkladem je ID dotazníku nebo datum zadávání. Hodnota takových dat se generuje dvojím způsobem. Buď některým z předdefinovaných způsobů vybraným při definici znaku.

Výběr předdefinovaného způsobu generování hodnoty znaku

Výběr předdefinovaného způsobu generování hodnoty znaku

Nebo pomocí skriptu. Obě metody lze kombinovat.

Výběr generování hodnoty odpovědi pomocí skriptu

Výběr generování hodnoty odpovědi pomocí skriptu

Automaticky generované hodnoty jsou v editoru odpovědí označeny ikonou ozubeného kolečka. Pokud je hodnota navíc jen pro čtení, objeví se u kolečka ještě zámek.

Automaticky generované hodnoty v editoru odpovědí

Automaticky generované hodnoty v editoru odpovědí

Pokud je v definici otázky zaškrtnuto jen čtení, není hodnota odpovědi ukládána do databáze a generuje se při výpočtu statistik vždy znova 3). To znamená, že pokud se změní data, na základě kterých je hodnota generována nebo je editován generující skript, jsou odpovídající odpovědi automaticky aktualizovány.

Hromadné úpravy

Hodnotu všech odpovědí na již zadanou otázku ve všech dotaznících lze změnit pomocí menu Nástroje/Hromadné úpravy/Změnit hodnotu odpovědi. Touto volbou dojde k překopírování odpovědi vybrané v Data editoru ve sloupci odpověď do všech dotazníků. Pokud je aktivní filtr, týká se kopírování jen dotazníků vyhovujících filtru.

Zatímto účelem lze využít i skript, kterým lze měnit jak hodnoty aktuální otázky (setValue(pos, value, save_changes)), tak libovoné otázky (setValue(export_name, pos, value, save_changes)).

1) od verze 1.3.1, dříve se ukončoval i automaticky, ale dochazelo k určitým situacím, kdy nebylo možné bezrozporně rozhodnout zda ukončit nebo ne.
2) od verze 1.2.8
3) od verze 1.3.2
 
sasd/zadavani_dat.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru