Tvorba dotazníku

Kapitola seznamuje se způsobem zadávání metadat – tj. zavedení formátu nového dotazníku a parametrů budoucích dat

Základní postupy

Po spuštění programu SASD se otevře pracovní obrazovka. První krok k práci na novém dotazníku je klik na ikonu Nový. Na kartě Dotazník se objeví ikona dokumentu s názvem Dotazník. V tomto okamžiku je možné začít dotazník (metadata) vkládat.

Kliknutím na ikonu Dotazník se otevře editor dotazníku s polem text na pravé straně obrazovky.

Klávesou Tab nebo kliknutím levým tlačítkem myši do pole text se kurzor přesune a umožní tak zapsat název dotazníku (výzkumu).

Otevření nového dotazníku

Otevření nového dotazníku

Přesun kurzoru zpět do části Dotazník je možný buď kliknutím levého tlačítka myši do pole Dotazník, nebo současným stisknutím kláves Shift +Tab. Přesunutí kurzoru zpět umožní definovat další strukturu a obsah dotazníku

Vložení otázky do dotazníku a parametry pro počet odpovědí

Vložení otázky do dotazníku a parametry pro počet odpovědí

Založený dotazník umožňuje vkládání otázek, kliknutím na ikonu Dovnitř a následně na ikonu Otázka se pod název dotazníku zkopíruje nová otázka. Její pojmenování se zajistí stejným způsobem, jako předtím název dotazníku - přesunem kurzoru do textového pole a zápisem názvu. Na pravé straně pod polem text se současně otevírají pole pro další definici parametrů otázky:

Vložení filtrovaných otázek s ordinalizací

Vložení filtrovaných otázek s ordinalizací

Počet zaškrtnutí (zapsaná hodnota umožní zatržení nejvýše tohoto počtu, případně méně odpovědí v otázce), přednastavená je hodnota „1“1).

 • povol otázku když (umožňuje stanovit podmínky pro přeskok otázky ve filtru)

Vložení podotázky s vyznačením filtru

Vložení podotázky s vyznačením filtru

 • defaultní hodnota (hodnota či znak, které se zobrazují v datech v případě, že otázka není zodpovězena, ač zodpovězena být má, tzv. missing)
 • exportovat jako (zde lze uvést název sloupce pro export dat). Pokud budete chtít používat hodnotu odpovědi na tuto otázku v JavaScriptu, budete se na ni odkazovat rovněž pod tímto jménem. Exportní jména otázek mohou být vygenerováný automaticky pomocí menu Nástroje/Generuj exportní jména.
 • implicitní ordinalizace. Pokud zaškrtnete tuto volbu, budou před výpočtem spojité a textové znaky ordinalizovány. Bez zaškrtnutí se bude sledovat pouze existence/neexistence odpovědi na otázku. Implicitní ordinalizace probíhá tak, že se vyberou všechný odlišné odpovědi a otázku a počíta se množství výskytu těchto odpovědí.

Návrat kurzoru do části dotazníku (levá strana) umožní definovat odpovědi v zadané otázce. Stiskem ikony Dovnitř a stiskem ikony Znak ve sloupci ikon je vybrán příslušný znak pro odpověď. Program SASD pracuje s následujícími znaky pro odpovědi:

 • logický znak (možná pouze odpověď ano – ne, nemá další parametry)

Vložení číselného znaku a jeho ordinalizace

Vložení číselného znaku a jeho ordinalizace

 • číselný znak (jakékoliv číslo, s možností nastavení číselného rozsahu od-do a počtu míst za desetinnou čárkou)

Otázka s textovým znakem

Otázka s textovým znakem

 • textový znak (libovolně dlouhý řetězec alfanumerických znaků, zvlášť vhodný pro otevřené odpovědi, znak nemá další parametry)
 • ordinální znak (uspořádaný znak se vzestupnou číselnou kategorizací, znak nemá další parametry)
 • znak typu datum (vhodný pro zápis datumu ve formátu dd.mm.rrrr, jiný formát není programem SASD podporován, znak umožňuje nastavení platného rozsahu vkládaných datumů)2).

Každý z výše uvedených a do návrhu dotazníku vložených znaků je vhodné pojmenovat, popsat. Je to možné stejně, jako u popisu otázky, tedy stiskem Tab nebo klikem levým tlačítkem myši přejít do pole text a zapsáním názvu znaku odpovědi.

Stejným postupem lze pokračovat při definici dalších otázek a odpovědí. Počet otázek, ani odpovědí v jednom dotazníku není omezen.

Je důležité dodržet zásadu, aby otázky stejné síly byly hierarchicky začleněny na stejné strukturální úrovni, protože zařazení – přesunutí otázky do nižší hierarchie (ve stromové struktuře o jeden krok doprava) dělá z otázky podotázku předcházející otázky a naopak. O tom, jak jsou otázky hierarchicky zařazeny, se vedle optického prohlížení struktury lze přesvědčit i automatickým očíslováním otázek. Toho dosáhnete kliknutím na tlačítko Nástroje/Přečísluj otázky. Otázkám v nejvyšší strukturální hierarchii (zcela vlevo) je přiřazeno číslování 1., 2., 3., …, zatímco podotázky nižší o jednu úroveň (o jednu úroveň doprava) jsou očíslovány 1.1., 1.2., 1.3., …, další nižší úroveň potom je číslována 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., …. atd.

Zpracovaný Dotazník je možné uložit kliknutím na ikonu Uložit soubor, čímž se otevře pracovní adresář a umožní do pole Název souboru zapsat název dotazníku (souboru). Příkazem Uložit vytvoříte soubor s extenzí *.ssd. Takto uložený soubor je připraven při dalším otevření na vkládání sociologických dat.

Uložení formátu dotazníku (metadata) je umožněno tlačítky Soubor/Export/HTML. Program nabízí uložení souboru jako new.html, ale je ho možno pojmenoval libovolně, ovšem se zachováním extenze *.html. Ta potom dovoluje načíst tento soubor do MS Wordu a dál formát dotazníku upravovat (třeba jako přípravu pro papírovou podobu dotazníku), případně vytisknout.

Usnadnění práce

Kteroukoliv již definovanou otázku v dotazníku (výzkumu), včetně odpovědí, lze bez omezení kopírovat, přesunout na jiné místo, určit jí vyšší nebo nižší hierarchii mezi ostatními otázkami, nebo ji zcela odstranit.

Možnost přesunutí otázky za pomoci myši

Možnost přesunutí otázky za pomoci myši

Jednotlivé otázky lze kopírovat nebo přesouvat pomoci drag and drop (táhni a pusť), rozumí se za pomoci levého tlačítka myši. Pokud není stisknuta při této operaci žádná klávesa, otázka je zkopírována s dialogovým oknem (Opravdu si přejete …), klávesa Ctrl způsobí kopírovaní bez dialogu, klávesa Shift způsobí přesunutí otázky na určené místo. Klávesa Alt umožní, že otázka je kopírována - přesouvána dovnitř jiné otázky (jako podotázka), na kterou je upuštěna.

Stromová struktura dotazníku umožňuje pracovat v jednotlivých úrovních (otázky, podotázky, filtrované otázky) s dostatečným přehledem a bez ztráty orientace ve struktuře dotazníku.

Manipulaci s otázkami usnadňují ještě další možnosti:

 • klik na ikonu rozviň zvýrazněný znak způsobí úplné otevření kurzorem označené odpovědi, otázky nebo celého dotazníku
 • klik na ikonu sviň zvýrazněný znak způsobí úplné zavření kurzorem označené odpovědi, otázky nebo celého dotazníku.

Nekategorizovaná data v číselných a datumových znacích lze už při tvorbě dotazníku (nebo i kdykoliv později) hierarchicky uspořádat do libovolných skupin (ordinalizovat). K tomu slouží ikona Vlož ordinalizaci. Ta podle zadaného rozsahu vkládaných dat rozdělí odpověď automaticky na určený počet skupin, nebo umožní jakékoliv jiné, ruční rozdělení dat do jednotlivých skupin.

Nad ordinálními znaky v dotazníku lze také vytvořit jejich odlišné třídění, a spojování za pomoci ikony Vlož agregaci.

Agregace (spojení) ordinálních odpovědí do jiné struktury

Agregace (spojení) ordinálních odpovědí do jiné struktury

Po vytvoření a pojmenování agregace se dovnitř přesunou znaky, které mají být agregovány (spojeny). Ve výpočtu (v sestavě) spojené znaky nesou název agregace3).

Tipy a triky

 • Typ znaku lze dodatečně změnit v editoru dotazníku kliknutím pravou myší. V kontextové nabídce vybereme typ, na jaký chceme znak změnit. Typ znaku lze měnit i v případě, že jsme již zadali nějaká data. Data nebudou touto změnou nijak poškozena.
1) při zadání hodnoty počtu zaškrtnutí min: „0“ max. „0“ se následně otázka v dotazníku objeví jako zašedlá a je při odpovědích automaticky přeskakována. Toto šedivé zobrazení je vhodné pro optické oddělení jednotlivých obsahových částí dotazníku, nebo pro upozornění na složitější, strukturovanější hierarchii otázky
2) všechna parametrická omezení u výše uvedených znaků způsobují, že při vkládání dat do dotazníku jsou odmítnuta ta data, která neodpovídají rozsahu zadaných parametrů
3) Veškeré sestavené ordinalizace a agregace lze libovolně měnit, přidávat a rušit, protože samotná ordinalizace se uskutečňuje nad vloženými daty,virtuálně, samotná data v dotazníku se ordinalizací ani agregací nemění
 
sasd/tvorba_dotazniku.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru