Statistické výpočty

Kapitola rozebírá postup uživatele při jednotlivých statistických výpočtech

Elektronické dotazníky naplněné daty v prostředí programu SASD, případně importované z jiných programů, slouží k dalším operacím, pro něž byl program SASD konstruován. Jedná se především o statistické výpočty a jejich zobrazení a tisk v programu SASD nebo v jiných programech, se kterými si SASD dokáže vyměňovat data.Veškeré možnosti výpočtů se skrývají pod tlačítkem Statistika.

Frekvence

Frekvence umožňuje spočítat četnost jednotlivých odpovědí ve vybraných, nebo ve všech otázkách otevřeného souboru. Stiskem tlačítka Statistika/Frekvence se otevře dialog s dvěma okny. V levém okně (otázky) se nacházejí všechny otázky otevřeného souboru. Pro výpočet je nutné je přetáhnout myší do pravého okna (vybrané). Přesunout všechny otázky do pravého okna lze tak, že označíme kurzorem v levém okně jednu otázku a stiskem kláves Ctrl+A rozšíříme označení na všechny otázky v levém okně. Ty potom přetáhneme myší do pravého okna. Jednotlivé otázky lze mezi oběma okny volně přesouvat, dokud se nerozhodneme pro konkrétní výpočet.

Výběr otázek pro výpočet frekvencí

Výběr otázek pro výpočet frekvencí

Tlačítko Více v dolní části dialogového okna otevře možnost dalších statistických výpočtů u vybraných otázek. Tyto další výpočty volíme myší v zaškrtávacím políčku. Bez využití tlačítka Více a po stisku OK bude proveden pouze jednoduchý výpočet frekvencí vybraných otázek.

Při výběru operací pod tlačítkem Více a po spuštění výpočtu tlačítkem OK se v sestavě zobrazí všechny požadované výpočty. Stejný výpočet, jakkoliv složitý, bude znovu proveden tehdy, když si vybrané otázky a jejich výpočty uložíte jako filtr pod určitým názvem. V horní části okna kliknutím na a se otevře okno Uložit jako, do kterého zapíšeme název tohoto filtru a stiskem tlačítka OK uložíme. Při dalším požadavku na výpočet frekvence se zobrazí nabídka uložených filtrů. Kliknutím na název filtru se provede požadovaný výpočet.

Nabídka možností dalšího zpracování výpočtů

Nabídka možností dalšího zpracování výpočtů

Program SASD o průběhu výpočtu informuje v dolní liště a po ukončení výpočtu nabídne způsob dalšího zpracování sestavy:

 • při požadavku Zobrazit se sestava zobrazí na obrazovce
 • při požadavku Save je nabídnut dialog k uložení sestavy pod určitým názvem
 • při použití možnosti Zobrazit v externím zobrazovači se sestava zobrazí za pomoci některého vnějšího zobrazovače
 • při použití možnosti-Cancel- se sestava nezobrazí.

Grafiký výstup výpočtů

Grafiký výstup výpočtů

Ovšem i při pouhém požadavku na zobrazení sestavy je možno po tomto zobrazení sestavu vytisknout nebo uložit, což umožňuje nabídka v horní liště sestavy: při požadavku na tisk se otevře dialog s připojenou tiskárnou, při výběru uložení se otevře okno s nabídkou na pojmenování a uložení souboru v pracovním adresáři.

Sestava frekvence, která se zobrazí, standardně obsahuje tyto údaje:

 • typ výpočtu
 • název pracovního adresáře a souboru, z kterého je sestava počítána
 • datum a čas, kdy byla sestava vytvořena
 • číslo a název otázky
 • celkový počet odpovědí zahrnutých do výpočtu
 • počet platných dotazníků

Následuje tabulka s požadovanými výpočty. Standardně se do sestavy zobrazují:

 • názvy všech použitých znaků
 • absolutní četnosti
 • relativní četnosti
 • relativní četnosti validní (z této hodnoty se počítá délka čáry histogramu)
 • kumulativní součty
 • kumulativní součty relativní

Tlačítkem Více je možné vybrat další výpočty, které je možno k k základní tabulce přidat:

 • histogram
 • modus
 • median
 • průměr
 • variace/rozptyl
 • směrodatná odchylka
 • odhad rozptylu
 • odhad směrodatné odchylky
 • rozpětí
 • odhady 0,05

Současně je možné při zobrazení výpočtu odpovědi setřídit buď podle otázek, nebo podle četností (sestupně).

Kontingence

Kontingence umožňuje spočítat míru závislosti zvolených dvojic otázek právě otevřeného souboru.

Okna pro výběr otázek do výpočtů

Okna pro výběr otázek do výpočtů

Stiskem tlačítka Statistika/Kontingence se spustí dialog s třemi okny. V levém okně (otázky) se nacházejí všechny otázky otevřeného souboru. Pro požadovaný výpočet je nutné přetáhnout myší otázky, jejichž odpovědi mají být v řádcích do středního okna (řádky) a otázky, jejichž odpovědi mají být ve sloupcích, do pravého okna (sloupce). Jednotlivé otázky lze mezi všemi třemi okny volně přesouvat, dokud se nerozhodneme pro konkrétní výpočet.

Nabídka možností dalšího zpracování výpočtů

Nabídka možností dalšího zpracování výpočtů

Tlačítko Více v dolní části dialogového okna otevře další možnosti pro zobrazení formátu sestavy a pro výpočet dalších statistik u vybraných otázek. Tyto možnosti vybíráme kliknutím levého tlačítka myši do zaškrtávacího políčka. Do výsledků v sestavě lze v okně Zobrazit zařadit:

 • absolutní četnost
 • řádkovou relativní četnost
 • sloupcovou relativní četnost
 • celkovou relativní četnost
 • znaménkové schéma

Pokud nezvolíte (nezaškrtnete) žádnou možnost, zobrazí se ve výsledné sestavě absolutní četnost a řádková a sloupcová relativní četnost všech variant odpovědí vybraných otázek. Kontingence umožňuje vypočítat a zobrazit či vytisknout nebo uložit do souboru i další kontingenční charakteristiky:

 • koeficient kontingence
 • Čuprovův koeficient
 • Cramerův koeficient
 • korelační poměr
 • korelační koeficient

Zvolením požadovaných charakteristik a formy sestavy je program SASD připraven k výpočtu.Ten zahájíte stiskem tlačítka OK.

Stejný výpočet kontingence, jakkoliv složitý, bude znovu proveden tehdy, když si vybrané otázky a jejich výpočty uložíte jako filtr pod určitým názvem.V horní části okna kliknutím na a se otevře okno Uložit jako do kterého zapíšeme název tohoto filtru a stiskem tlačítka OK uložíme. Při dalším požadavku na výpočet kontingence se zobrazí nabídka uložených filtrů. Kliknutím na název filtru se provede požadovaný výpočet. Program SASD o průběhu výpočtu informuje v dolní liště a po ukončení výpočtu nabídne způsob dalšího zpracování sestavy: Při požadavku Zobrazit se sestava zobrazí na obrazovce, při požadavku Uložit je nabídnut dialog k uložení sestavy pod určitým názvem. Při použití třetí možnosti-Zrušit- se sestava nezobrazí.

Ovšem i při pouhém požadavku na zobrazení sestavy je možno po tomto zobrazení sestavu vytisknout nebo uložit, což umožňuje nabídka v horní liště sestavy: při požadavku na tisk se otevře dialog s připojenou tiskárnou, při výběru uložení se otevře okno s nabídkou na pojmenování a uložení souboru v pracovním adresáři. Sestava kontingenční tabulky standardně obsahuje následující popis:

Samotná tabulka má tuto podobu:

rafický výstup výpočtů

Grafický výstup výpočtů

Znaménkové schéma

Tento test pro každé pole kontingenční tabulky vypočítá jeho hodnotu a tyto hodnoty porovná s kritickými hodnotami normálního rozdělení pro alfa = 0,05, 0,01 a 0,001. Podle výsledků porovnání se přiřadí 0 (nula), nebo jedno až tři kladná nebo záporná znaménka. Tabulka pro výpočet těchto hodnot je v kapitole 11. Znaménka v jednotlivých polích tabulky značí, že četnost výskytu v tomto poli je nečekaně vysoká (při znaménku +), nebo nečekaně nízká (při znaménku - ) oproti očekávané teoretické hodnotě. Nula pak znamená, že četnost výskytu zkoumaného jevu ij odpovídá očekávané hodnotě. Navíc se v políčku zobrazuje i samotná vypočítaná hodnota Zij. Vzhledem k tomu, že použití tohoto testu má význam pouze tehdy, je-li hodnota v poli rovna nebo větší než 5, znaménka + a - se při menší hodnotě v poli nezobrazují, číselná hodnota testu se však zobrazí. Test je ideálně využitelný pro rychlé zhodnocení výsledků výzkumu, i pro jejich prvotní interpretaci - jasně totiž ukazuje, v kterých polích je hodnota jiná (větší nebo menší), než předpokládaná.

Test nezávislosti

Test nezávislosti lze použít pro libovolný typ znaků. a zjistit tak jejich nezávislost, tj. zda změnou jednoho znaku nedocází k zívislé změně druhého. Test se vyvolá stiskem ikony Statistika/Test nezávislosti Otevřou se tři okna - v levém jsou otázky, do prostředního lze přesunout otázky, které budou v řádcích a do pravého otázky, které budou při výpočtu ve sloupcích. Současně lze nastavit hladinu významnosti alfa. Volbou této hladiny lze potlačit tisk hodnot alfa větších, než zvolená hladina, tedy případy, kdy jsou znaky nezávislé.

Zadání výpočtu testu nezávislosti

Zadání výpočtu testu nezávislosti

Výsledek výpočtu testu nezávislosti pro vybrané otázky

Výsledek výpočtu testu nezávislosti pro vybrané otázky

Opěrné body

Do výpočtů opěrných bodů jsou v programu SASD zažazeny:

 • medián
 • kvartily
 • oktily
 • decily
 • sedecily
 • vnitřní hradby
 • vnější hradby

Jejich výběr a tím i výpočet lze stanovit pod tlačítkem Více zaškrtnutím příslušných políček.

Zadání výpočtu opěrných bodů

Zadání výpočtu opěrných bodů

Výsledek lze opět směrovat na obrazovku, uložit do souboru, zobrazit externím zobrazovačem nebo výpočet zrušit.

Výsledek výpočtů při zobrazení interním prohlížečem má tuto podobu: Výsledek výpočtu opěrných bodů pro vybrané otázky

Výsledek výpočtu opěrných bodů pro vybrané otázky

 
sasd/statisticke_vypocty.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru