Ovládání programu

popisuje ovládání programu a kontextové nápovědy polohovacím zařízením (myší), případně klávesnicí a definuje jejich význam pro obsluhu programu

Ovládání programu SASD je tak jednoduché, že ho v několika minutách zvládne i úplný laik. Všechny ovládací prvky jsou viditelné v levém horním rohu pracovní obrazovky – vodorovně a svisle:

Úvodní panel

Úvodní panel

Zobrazené ikony ve třech vodorovných a jedné svislé liště umožňují veškeré ovládání programu, jako je práce s dotazníky a vlastními daty, zpracování a opravu dotazníků a dat, export a import dat, tisk dat, výpočty, nastavení nejrůznějších parametrů a ostatní nezbytné funkce, včetně nápovědy. Dále bude popsán význam jednotlivých ikon a jejich funkce:

Menu Soubor

Menu Soubor

 • Klik levým tlačítkem myši na ikonu Soubor otevře menu pro práci se soubory:
  • Nový nebo stisk kláves Ctrl+N otevře nový dotazník
  • Otevřít nebo stisk kláves Ctrl+O otevře existující dotazník
  • Uložit nebo stisk kláves Ctrl+S uloží právě otevřený dotazník s extenzí *.ssd do adresáře SASD.
  • Uložit jako umožní uložit právě otevřený dotazník pod jakýmkoliv jménem kamkoliv, přednostně však do adresáře SASD.
  • Konec nebo stisk kláves Ctrl+Q uloží otevřené soubory do adresáře SASD a ukončí vlastní program.

Menu - Soubor/Import

Menu - Soubor/Import

 • Klik levým tlačítkem myši na ikonuImport otevírá přístup k importu souborů ve vlastních nebo jiných formátech pro další zpracování a s těmito extenzemi:
 • *.XML umožňuje otevřít metadata (formát) existujícího dotazníku zpracovaný v tomto formátu v SASD
 • *.EPI6 importuje data, z programu EPI6 Info
 • *.CSV umožňuje import textových řetězců oddělených středníkem, coby standardním exportním formátem Microsoftových i dalších aplikací
 • *.DBF import dat ve známém formátu, umí však importovat dotazník i s více než 255 poli
 • *.TXT je formátem pro import dat i metadat, vytvořených v programu SASD

Menu - Soubor/Export

Menu - Soubor/export

 • Klik levým tlačítkem myši na ikonu Export otevírá přístup k exportu souborů vytvořených v programu SASD a to v těchto formátech:
  • *.CSV export ve formátu textových řetězců, oddělených středníkem
  • *.DBF export v trvale oblíbeném formátu, počet polí není omezen, export názvu polí maximálně 10 znaků
  • *.XML export formátu metadat (dotazníku)
  • *.HTML kompletní export dat i metadat (dotazníku i vložených dat)

Menu - Statistika

Menu - Statistika

 • Klik levým tlačítkem myši na ikonu Statistika otevírá další menu, sloužící k sestavení, výpočtu a zobrazení frekvenčních a kontingenčních tabulek. Má smysl pouze při práci s již existujícím dotazníkem a daty v něm
  • Frekvence otevírá dialog k zadání a výpočtu frekvenčních hodnot, včetně dalších statistických výpočtů
  • Kontingence umožňuje výběr sloupcových a řádkových proměnných a následný výpočet a zobrazení požadovaných statistických charakteristik
  • Test nezávislosti vypočítá závislost mezi dvěma a více otázkami otevřeného dotazníku, vybranými do řádek a sloupců; nastavit lze úroveň hladiny nezávislosti, požadované pro výpočet
  • Opěrné body nabízejí výpočet hodnot otázek otevřeného dotazníku pro medián, kvantily, oktily, decily, sedecily, vnitřní hradby a vnější hradby.

Menu - Nástroje

Menu - Nástroje

 • Klik levým tlačítkem myši na ikonu Nástroje otevírá menu, umožňující následně nastavit různé parametry a zadat potřebné údaje o obsluze programu, parametrech dotazníku (metadat) i vlastních dat a cest pro ukládání vytvářených souborů. Má smysl pouze při práci na otevřeném souboru s extenzí *.ssd
  • Nastavení otevírá dialog k zadání údajů o uživateli, vytvářeném dotazníku a vlastních datech v něm
  • Porovnat data umí porovnat dva soubory se stejným formátem a daty vloženými dvěma operátory a odhalit tak diference, vzniklé při vkládání dat
  • Přečísluj otázky slouží k automatickému přečíslování otázek zpracovávaného dotazníku podle zadání operátora
  • Generuj exportní jména umožňuje nastavit velikost názvů polí (hlaviček sloupců) pro export dat
  • Zobrazit všechna data způsobí načtení dat právě otevřeného souboru s extenzí *.ssd do jediné přehledné tabulky
  • Zkomprimovat databázi umožní zmenšit velikost souboru *.ssd v případě, že byly v metadatech nebo datech dělány nějaké změny např. vymazání dat.

Menu - Help

Menu - Help

 • Klik levým tlačítkem myši na ikonu Help otevírá přístup k ikoně
  • O aplikaci, což jsou údaje o typu a verzi programu SASD
  • Nahrát registrační soubor umožňuje přiřadit demo verzi registrační soubor s extenzí *.reg, zprovozňující demo verzi programu SASD.

Ukončení programu

Vzhledem k tomu, že program SASD uživatelem či operátorem vložená data i metadata ukládá průběžně, ukončit program SASD nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Při stisku tlačítka Soubor/Konec se program ukončí. Program lze také ukončit kliknutím na ikonu Ukončit v pravém horním rohu pracovní obrazovky. V případě, že je otevřený některý pracovní soubor, nebo nejsou uloženy v takovém souboru provedené změny, program SASD varuje před svým ukončením.

Varování před zavřením neuloženého souboru

Varování před zavřením neuloženého souboru

Při výběru tlačítka No zůstane program spuštěný včetně otevřeného souboru. To umožní soubor řádně uložit. Při stisku tlačítka Yes je program ukončen a neuložený soubor či provedené změny ztraceny.

 
sasd/ovladani_programu.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru