Import a export dat

uvádí způsob práce s datovými soubory (import a export dat a metadat,kopie metadat, spojování souborů, porovnávání dat)

Kromě vytváření dat ve vlastním dotazníku program umožňuje operace, které rozšiřují možnosti programu SASD při zpracování a úpravě dat.

Import

Umožňuje přijímání dat a metadat, vytvořených v jiných programech, především v EPI6, Dbase, FoxPro a dále v programech, umožňujících vytvářet data a metadata v textovém formátu, odděleném středníkem, tedy ve formátu *.csv (Excel, Access apod.). Program SASD k nalezení souboru určeného k importu implicitně otevírá vlastní adresář a zobrazí ty soubory, jejichž extenze odpovídá požadovanému formátu importovaného souboru.

Protože různé operační systémy a ruzné programy používají pro export do CSV různá kdovaní, je nutné nastavit v Nástroje/Nastavení/Uživatel/Import nastavit odpovídající snakovou sadu.

Import souboru formátu CSV

Import souboru formátu *.csv. Po vybrání příslušného souboru a klepnutí na tlačítko Otevřít se objeví dialog, umožňující nastavit parametry pro import:

Dialog k importu souboru do programu SASD

Dialog k importu souboru do programu SASD

Po správném zapsání oddělovačů sloupců a formátu uvozovek v importovaném souboru stačí spuštění importu odsouhlasit tlačítkem OK. Import se rozběhne a postupně načte formát dat i samotná data. Průběh importu lze sledovat v dolní části pracovní obrazovky:

Diagram průběhu exportu dat do programu SASD

Diagram průběhu exportu dat do programu SASD

Poté je třeba nově vzniklý soubor uložit, příkazem Soubor/uložit v hlavním menu, stiskem ikony Uložit soubor, nebo stiskem kláves Ctrl+S. Není-li určeno jinak, soubor je uložen do pracovního adresáře s původním názvem a extenzí *.ssd. Následně je možné se souborem provádět všechny operace, jako s každým jiným souborem formátu *.ssd.

V souborech typu CSV není žádná informace o typu dat ve sloupcích, proto se všechny odpovědi importuji jako textové. Typ odpovědí lze po importu dodatečně změnit v editoru dotazníku kliknutím pravou myší na znak, jehož typ chceme změnit.

Import souboru formátu DBF

import souboru formátu EPI 6

Postup je stejný jako u předcházejících importů. Program však soubor s extenzí *.rec importuje bez dalších dotazů.

Import definice dotazníku formátu *ssq.xml

Import dotazníku v tomto XML formátu je umožněn v případě, že dotazník byl vytvořen programem SASD ve formátu *.ssd a následně exportován. V případě importu je načten výhradně formát dat dotazníku (metadata).

Import souboru dat formátu *.txt

Tento formát slouží výhradně pro import dat vytvořených předtím v programu SASD (*.ssd) a exportovaných do formátu *.txt. Import dat v tomto formátu umožňuje bezchybně spojit dva či více souborů se stejnou strukturou metadat (elektronického dotazníku), což je případ vkládání dat z rozsáhlého výzkumu několika operátory na několika počítačích. Základním předpokladem úspěchu spojení na různých počítačích vytvořených souborů je použít identická metadata, tedy shodnou kopii elektronického dotazníku pro všechny operátory.

Pro spojení dvou a více souborů je důležité, aby spojované soubory nesly odpovídající, jedinečnou identifikaci operátora.

Při importu v tomto formátu lze označit více souborů *.txt pro import současně1).

Export

Umožňuje export metadat a dat vytvořených v prostředí programu SASD. To má význam především pro možnost masivnějších statistických výpočtů, kterými SASD přes svou univerzálnost nedisponuje. Rovněž umožňuje spojovat soubory z několika počítačů do jednoho souboru. Export formátu elektronického dotazníku slouží k dalšímu zpracování tohoto dotazníku do „papírové podoby“ v některém z existujících textových editorů. Podmínkou pro export vždy je, aby exportovaný soubor byl v programu SASD otevřen.

Export souboru do formátu *.csv

Stiskem tlačítek Soubor/export/csv otevřeme okno, ve kterém se objeví data a metadata, připravená pro export do požadovaného formátu. Po klepnutí na ikonu Uložit soubor se otevře dialogové okno, které nabídne uložení souboru do pracovního adresáře se stejným názvem původního souboru, ale s extenzí *.csv. Po zavření okna, ve kterém jsou viditelná data a metadata se objeví nová stránka, na které je vidět dotazník (metadata), zobrazující se ve formátu *.html.

Dotazník (metadata) lze uložit ne formátu *.html

Dotazník (metadata) lze uložit ne formátu *.html

Formát dotazníku lze uložit pomocí ikony Uložit soubor, soubor je ukládán do pracovního adresáře se stejným názvem, ale s extenzí *.html. Velikost hlaviček sloupců (počet znaků požadovaných do souboru pro export) je závislá na nastavení – Nástroje/nastavení/data/export/maximální délka názvu sloupce – zde je třeba uvést počet znaků a odsouhlasit tlačítkem OK. Poté je nutno hlavičky sloupců generovat – Nastavení/Generuj exportní jména - a potvrdit některou z otázek dialogového panelu.–]

Export do formátu *.dbf

Umožňuje export obsahu i formátu zpracovaného dotazníku (data a metadata) v často používaném a stále oblíbeném formátu, s kterým pracují i starší statistické programy. Export probíhá stiskem tlačítek Soubor/export/DBF, kterými otevřeme dialogové okno. To nabídne uložení souboru do pracovního adresáře se stejným názvem původního souboru, ale s extenzí *.dbf. Uložení odsouhlasíme tlačítkem OK.

Export do formátu *.xml

Umožňuje export formátu vytvořeného dotazníku (metadata). Export probíhá stiskem tlačítek Soubor/export/XML kterými otevřeme dialogové okno. To nabídne uložení souboru do pracovního adresáře se stejným názvem původního souboru, ale s koncovkou ssq. a extenzí *.xml. Uložení odsouhlasíme tlačítkem OK. Takto vyexportovaný soubor při načtení (import) do programu SASD vytvoří identický elektronický dotazník (metadata) originálu, který byl použit pro export)

Export do formátu *.html

Umožňuje export formátu vytvořeného dotazníku (metadata). Export probíhá stiskem tlačítek Soubor/export/HTML, kterými otevřeme dialogové okno. To nabídne uložení souboru do pracovního adresáře se stejným názvem původního souboru, ale s extenzí *.html. Uložení odsouhlasíme tlačítkem OK.Takto vyexportovaný soubor slouží k vytvoření „papírového“ dotazníku za pomoci kteréhokoliv textového editoru, který umí s formátem HTML pracovat

export do formátu *.txt

Umožňuje export formátu i obsahu zpracovaného dotazníku (data a metadata). Export probíhá stiskem tlačítek Soubor/export/TXT, kterými otevřeme dialogové okno. To nabídne uložení souboru do pracovního adresáře se stejným názvem původního souboru, ale s extenzí *.txt. Uložení odsouhlasíme tlačítkem OK.Import dat a metadat v tohoto formátu umožňuje bezchybně spojit dva či více souborů se stejnou strukturou metadat (elektronického dotazníku), což je případ vkládání dat z rozsáhlého výzkumu několika operátory na několika počítačích. Základním předpokladem úspěchu spojení na různých počítačích vytvořených souborů je použít identická metadata, tedy shodnou kopii elektronického dotazníku pro všechny operátory.

Kopie dotazníku (metadat)

Identickou kopii elektronického dotazníku vytvořenou v programu SASD můžeme v praxi použít často. Může se hodit k další editaci „papírového“ dotazníku v některém textovém editoru, pro zpracování elektronického dotazníku na webovou stránku, pro vkládání dat z rozsáhlého výzkumu několika operátory na několika počítačích. Způsob kopírování závisí na tom, k jakému účelu kopii dotazníku potřebujeme.

 • editace papírového dotazníku: použijeme dotazníku exportovaného ve formátu *.html. Soubor otevřeme v editoru, který umí se soubory formátu *.html pracovat. Dotazník upravíme podle potřeby a uložíme, případně vytiskneme přímo z textového editoru.
 • editace dotazníku pro webovou stránku: použijeme dotazníku exportovaného ve formátu ‚*.html. K další editaci poslouží editor, k tomuto účelu vytvořený, např. EasyPad nebo Golden HTML Editor. Dotazník potom lze použít k výzkumu přímo na internetových stránkách
 • dotazník pro vkládání dat několika operátory: za tímto účelem lze použít buď exportovaný dotazník s koncovkou ssq. a extenzí *.xml (export ve formátu *.xml, např. Ukazka.ssq.xml), který exportuje vždy jen formát (metadata) dotazníku, nebo prostou kopii souboru s extenzí *.ssd. Při tomto kopírování se kopíruje jak formát dotazníku (metadata), tak i data, pokud ovšem již byla do dotazníku nějaká vložena.

Spojování souborů

Spojování souborů vytvořených v programu SASD: spojování souborů s extenzí *.ssd má význam pouze v případě, kdy data z výzkumu vkládalo do identického elektronického dotazníku více operátorů (nejméně dva) na více pracovištích (počítačích) a následně je třeba z nich vytvořit pro další výpočty jeden soubor. K tomu lze využít dvou způsobů:

Zpracované dílčí dotazníky (soubory s extenzí *.ssd) se vyexportují u jednotlivých operátorů v programu SASD do formátu *.txt. Na počítači, kde mají být soubory spojeny, otevřeme prázdný elektronický dotazník (soubor s koncovkou ssq. a extenzí *.xml), stiskneme tlačítko Soubor/Import/TXT, v dialogovém okně vybereme soubory2) s extenzí *.txt, které chceme spojovat a odsouhlasíme tlačítkem Otevřít. Před vlastní operací je třeba odpovědět na otázku, zda chcete Smazat všechny dosud zadané odpovědi? Po odpovědi (předpokládá se ne) se rozběhne import dotazníků do otevřeného dotazníku. V dolní části obrazovky můžeme sledovat průběh importu (viz obrázky ve 4. kapitole). Stejně se pokračuje s druhým souborem, určeným k spojení, případně s dalšími soubory.

Porovnávání dat

Chceme-li co nejvíce eliminovat chyby operátorů vzniklé při vkládání dat, necháme stejná data vložit do elektronického dotazníku dvěma operátory. Zkušenost ukazuje, že se operátoři zpravidla nedopouštějí stejných chyb a tak je možné porovnáním takto vzniklých souborů vyhodnotit přesnost operátorů, respektive rozdílnost dvou souborů: otevřeme v programu SASD jeden ze dvou vytvořených souborů. Poté stiskem tlačítek Nástroje/Porovnat data otevřeme dialogové okno s pracovním adresářem, do kterého jsme předtím přesunuli soubor určený k porovnání. Označením tohoto soboru kurzorem a tiskem tlačítka Otevřít se rozběhne porovnávání dvou souborů. V nejlepším případě se objeví zpráva:

Hlášení o ukončení a výsledku porovnávání dat

Hlášení o ukončení a výsledku porovnávání dat

                    

Pravděpodobnějším výsledkem však bude hlášení o rozdílech v obou souborech.

Hlášení o nalezených rozdílech v porovnávaných datech

Hlášení o nalezených rozdílech v porovnávaných datech

Programem SASD nalezené rozdíly je možné ověřit v originálních dotaznících a tak lze jednoznačně určit, který operátor zadal data správně a který špatně.

1) od verze 1.2.8
2) do verze 1.2.8 jeden soubor
 
sasd/import_a_export_dat.txt · Poslední úprava: 2009/10/23 12:49 (external edit)     Nahoru